Formy i koszty zatrudnienia pracowników

Zatrudnianie pracowników

W Polsce występuje kilka form zatrudnienia, które wiążą się z odmiennymi kosztami dla pracodawcy i odmiennymi zobowiązaniami ze strony pracownika. Czy będzie to umowa o pracę, dzieło, zlecenie lub inny rodzaj, należy zdecydować na podstawie charakteru pracy, specyfiki działalności i innych ważnych aspektów. Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w zależności od umowy? 

Rodzaje zatrudnienia pracowników – umowa o pracę

Umowa o pracę jest powszechną i podstawową formą zatrudnienia pracowników. Opiera się na regulacjach zapisanych w Kodeksie pracy, który określa większość stosunków pomiędzy stronami. 

Umowy o pracę dzielą się na:
– na okres próbny (standardowo 3 mc),
– na czas określony,
– na czas nieokreślony,
– na zastępstwo.

Osoba zatrudniona na podstawie tej umowy posiada:
– wynagrodzenie minimalne,
– prawo do płatnego urlopu,
– wynagrodzenie chorobowe,
– regulowany czas pracy,
– określony sposób zatrudnienia i zwolnienia.

Rozwiązanie umowy:
– za porozumieniem stron,
– za wypowiedzeniem,
– bez wypowiedzenia,
– wraz z upływem czasu umowy.

Okres wypowiedzenia wynosi:
– 3 dni – zatrudnienie do 2 tygodni, okres próbny,
– 7 dni – zatrudnienie ponad 2 tygodnie, okres próbny,
– 14 dni – zatrudnienie do 3 miesięcy, okres próbny; zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy, czas określony i nieokreślony,
– 1 miesiąc – zatrudnienie co najmniej 6 miesięcy, czas określony i nieokreślony,
– 3 miesiące – zatrudnienie co najmniej 3 lata, czas określony i nieokreślony.

Pracownik wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia za wynagrodzeniem. Stosunek pracy (umowa o pracę) to najkorzystniejsza umowa z punktu widzenia pracownika. W przypadku pracodawcy jest ona najbardziej kosztowna, gdyż poza płacą musi ponosić koszty:

– opłacenia częściowych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe),
– opłacenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Koszty zatrudnienia pracownika: Koszt wynagrodzenia brutto + ok. 20% kwoty na dodatkowe obciążenia.

Formy zatrudnienia pracowników – Umowy cywilnoprawne

Poza umową o pracę, stosuje się szereg umów cywilnoprawnych, które są regulowane przez Kodek cywilny. Wyróżniamy:

– umowę zlecenie,
– umowę o dzieło,
– umowę agencyjną,
– kontrakt menedżerski.

Umowy cywilnoprawne mają tą zaletę, że dają znaczną swobodę w wyborze sposobu wykonywania pracy, gdyż wykonawca jest niezależny od zleceniodawcy. Pracodawca ma natomiast możliwość zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników i szybkiego rozwiązania umowy. 

Umowa zlecenie – podpisywana między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy nie jest rezultat końcowy, nie musi być wykonywana za wynagrodzeniem, jeśli strony tak ustalą. Jej przedmiotem jest wykonanie określonej czynności prawnej. Na ten moment umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu i dobrowolnemu chorobowemu do momentu przekroczenia miesięcznego przychodu ze wszystkich tytułów 2250 zł brutto. Od 2017 roku obowiązują przepisy mówiące o tym, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż ustalona minimalna stawka godzinowa. 

Okres wypowiedzenia wynosi:
– może być rozwiązana za wypowiedzeniem w każdym czasie, przez każdą ze stron.

Koszty zatrudnienia pracownika: Koszt wynagrodzenia brutto + składki ZUS – nie opłacamy ZUS-u, jeśli osoba jest zatrudniona w innej firmie, otrzymuje minimalne wynagrodzenie bądź jest to student do 26 roku życia.

Umowa o dzieło – nazywana umową rezultatu, gdyż wiąże się z wykonaniem konkretnego, określonego dzieła przez wykonawcę, za wynagrodzeniem ze strony zamawiającego, które nie jest określone w żaden sposób przez przepisy. Stronami w umowie o dzieło są wykonawca i osoba zamawiająca. Jest to rodzaj umowy pociągający najniższe koszty ze strony pracodawcy, nie dająca zleceniobiorcy żadnych tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych ani społecznych. 

Okres wypowiedzenia wynosi:
– umowa wygasa po wykonaniu dzieła i zapłacie należności, można odstąpić od umowy w każdym czasie (obie strony).

Koszty zatrudnienia pracownika: Koszt wynagrodzenia brutto.

Samozatrudnienie

W Polsce można także skorzystać z opcji samozatrudnienia, polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Przedsiębiorca w porozumieniu z pracodawcą sam ustala wynagrodzenie, miejsce i czas pracy, współpracując na podstawie Kodeksu cywilnego. W tym przypadku nie obowiązują prawa pracownicze takie jak normy czasu pracy, urlop wypoczynkowy czy wynagrodzenie minimalne. Dodatkowo do współpracy konieczne będzie biuro księgowe Warszawa, które zajmie się księgowością i finansami firmy. 

Inne formy zatrudnienia w Polsce

Pracownik może wykonywać pracę także na podstawie:
– wolontariatu,
– stażu i praktyki,
– poszukiwania pracy.

Skorzystaj z pomocy dla przedsiębiorców

Formy zatrudnienia w Polsce i ich koszty są szczegółowo opisane w Kodeksie pracy i Kodeksie cywilnym, co nie oznacza, że często nie mamy wątpliwości dotyczących szczególnych przypadków. Zawsze warto skorzystać z porad księgowych, którzy udzielą niezbędnych informacji w tym zakresie. Obsługa kadrowa Warszawa może być również czasochłonna, dlatego warto zlecić ją zewnętrznym firmom, które będą prowadziły najważniejszą dokumentację. Zachęcamy do kontaktu – chętnie pomożemy wybrać najlepsza formę zatrudnienia i zminimalizujemy koszty prowadzenia firmy.