Księgi rachunkowe – obowiązek czy dobrowolny wybór?

Księgi rachunkowe

Wielu przedsiębiorców jest zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych – kiedy jednak jest to obowiązkowe, a kiedy może być dobrowolnym wyborem? Co to jest księga rachunkowa i jakie dokumenty wchodzą w jej skład? Dowiedz się wszystkich najważniejszych informacji, które powinieneś znać jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności handlowej.

Księgi rachunkowe Białołęka – jakie wykazy zawierają?

Każda księga rachunkowa obejmuje uporządkowane chronologicznie wykazy aktywów i pasywów firmy, salda i obroty. W jej skład wchodzą:

dziennik – dane o dokonanych operacjach gospodarczych;
zestawienie obrotów i sald – inwentarz potwierdzony inwentaryzacją poprzednich jednostek prowadzących księgi;
księga główna – wszelkie operacje gospodarcze;
księga pomocnicza – uszczegółowienie zapisów w księdze głównej;
wykaz aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg podatkowych Warszawa – kogo obowiązuje?

Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku o prowadzeniu ewidencji w podmiotach gospodarczych, księgi rachunkowe muszą prowadzić:

spółki handlowe i spółki cywilne, inne osoby prawne z wyjątkiem Narodowego Banku Polskiego i Skarbu Państwa;
osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto ze sprzedaży usług, towarów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 000 000 euro;
gminy, powiaty, województwa i związki;
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, prawa bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy europejskich, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – bez względu na wysokość przychodów.

Księgi podatkowe Warszawa – jak powinny być prowadzone?

Prowadzenie ksiąg podatkowych Warszawa i w innych miejscowościach wiąże się z kilkoma obostrzeniami ze strony prawa. Z zasady należy je opracowywać w siedzibie spółki czy jednostki, w języku i w walucie polskiej. Prawo zezwala jednak na prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa również przez podmioty zewnętrzne:

biuro rachunkowe – należy zawiadomić US i zapewnić dostęp do ksiąg w razie konieczności kontroli;
–  jednostki poza granicami kraju – jedynie w krajach należących do UE bądź objętych porozumieniem EFTA bądź takich, które zawarły odpowiednie umowy z członkami UE. Tak jak w przypadku krajowego biura rachunkowego, konieczne jest zawiadomienie Urzędu Skarbowego i zapewnienie stałego dostępu do dokumentów. 

Prowadzenie ksiąg handlowych Warszawa oraz w innych miejscowościach musi uwzględniać kilka podstawowych zasad:

rzetelność – księgi są prowadzone zgodnie z rzeczywistością;
sprawdzalność – jest możliwe stwierdzenie poprawności dokonanych zapisów, sald czy działań obliczeniowych;
aktualność (bieżące) – informacje są sporządzane w obowiązującym terminie, a ujęcie wpłat czy wypłat jest odnotowywane w tym samym dniu, gdy następuje.
bezbłędność – dokumenty są kompletne, poprawnie zakwalifikowane do zaksięgowania, następuje ciągłość zapisów i brak błędów w procedurach obliczeniowych.

 

Potrzebujesz doświadczonych księgowych, którzy poprowadzą za ciebie księgi rachunkowe i zapewnią dostęp do szeregu innych usług? Nasze biuro rachunkowe to rzetelni, wykwalifikowani specjaliści, którzy zadbają o finanse twojej firmy. Zadzwoń do nas na numer +48 500 176 251 i uzyskaj więcej informacji, bądź sprawdź naszą pełną ofertę.