Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla wielu podmiotów gospodarczych, dla innych będąc jedynie jedną z wielu możliwości. Na czym polega pełna księgowość? Jakie są korzyści z jej prowadzenia i do czego zobowiązują nas przepisy?

Co to jest pełna księgowość

Pełna księgowość Warszawa to precyzyjny, ale skomplikowany system ewidencyjny, który pozwala ukazać pełny obraz sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego. Część przedsiębiorców jest zmuszona do skorzystania z tego systemu, który jest zdecydowanie trudniejszy niż księga przychodów i rozchodów czy ewidencja przychodów.

Pełna księgowość jest obowiązkowa dla:
– osób fizycznych po przekroczeniu przychodu netto 2 mln euro,
– spółek cywilnych osób fizycznych,
– spółek partnerskich,
– spółek jawnych osób fizycznych,
– od 2016 roku dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Pełna księgowość Warszawa Białołęka bywa na tyle skomplikowana, że właściciele, którzy są zobowiązani ją prowadzić, muszą zatrudnić specjalistę, który będzie czuwał nad wszystkimi formalnościami. Dobra księgowa Warszawa zadba o to, by dzienniki, zestawienia i księgi pomocnicze były prowadzone rzetelnie i prawidłowo.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce dostępne dla osób prowadzących pełną księgowość to:
– na zasadach ogólnych,
– podatek liniowy, stawka 19%.

Przypominamy o tym, że zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 stycznia nowego roku podatkowego, a przy zakładaniu działalności, należy ją wybrać do dnia jej rozpoczęcia, składając oświadczenie w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pełna księgowość rządzi się swoimi prawami

Przedsiębiorca, który w związku z rodzajem działalności bądź przekroczonym limitem przychodu jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, musi ujmować wszystkie operacje gospodarcze, prowadząc tzw. księgi rachunkowe. Na początek musi on opracować zasady polityki rachunkowości, które powinny zawierać:
– określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,
– wybór sposobu ustalania wyniku finansowego oraz metodę na wycenę pasywów i aktywów,
– charakterystykę prowadzenia pełnej księgowości – plan kont, spis używanych ksiąg rachunkowych oraz sposób przetwarzania danych.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
– dzienniki,
– księga główna oraz księgi pomocnicze,
– zestawienia obrotów i sald kont wszystkich ksiąg,
– wykaz składników aktywów i pasywów.

W tym miejscu warto również wspomnieć o ogólnych zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych, które biuro rachunkowe Warszawa może zrealizować za nas:
– zamieszczanie daty na dokumentach,
– nadawanie numeru księgowego oraz daty jeśli różni się od daty operacji gospodarczej,
– opisywanie zdarzeń gospodarczych,
– przestrzeganie planu wszystkich kont,
– uzgadnianie kwot w walucie polskiej.
– zagwarantowanie trwałości zapisów,
– naprawienie błędów przez przygotowanie korekty, noty korygującej bądź storna.

Pełna księgowość Warszawa Białołęka jest zazwyczaj prowadzona w wersji komputerowej, ułatwiając cały proces ewidencyjno-obliczeniowy, jednak możemy ją również zrealizować w wersji tradycyjnej. Księgi muszą jednak spełniać kilka kryteriów:
– zapis w dzienniku musi być oznaczany automatycznym numerem oraz opisany danymi osoby, która go dokonała,
– wszystkie wydruki, zestawienia i raporty sporządzane komputerowo muszą zawierać dane na temat programu, automatyczną numerację stron; obowiązkiem jest także sporządzenie ich do końca roku obrotowego lub przechowywanie na nośniku danych do 5 lat.

Pełna księgowość ma również zalety

Pełna księgowość Warszawa Białołęka posiada ważny pozytywny aspekt, gdyż nie jest ona wcale stosowana w celu ujęcia wartości potrzebnych do rozliczenia podatku dochodowego (nie tylko), ale ma przede wszystkim rejestrować kondycję finansową firmy.

Zgodnie z art. 24 ust 1 podatnicy mają wyliczany dochód z działalności na podstawie ksiąg po zmniejszeniu ich o dochody wolne od podatku i powiększeniu o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, jeśli zostały wcześniej zaliczone w koszty ich uzyskania.

Prowadząc pełną księgowość w swojej firmie mamy pewność, że zdobędziemy pełną wiedzę w zakresie wynagrodzeń pracowników, ewidencji przychodów i kosztów, majątku i zobowiązań oraz inne, które są często pomijane w przypadku innych form ewidencjonowania. Niestety pomimo zalet, system nakłada na nas także szereg zobowiązań, dlatego rzadko decydujemy się na niego, jeśli nie jesteśmy zobowiązani przez przepisy.

Pełna księgowość pod kontrolą

Gdy zakładasz działalność gospodarczą lub musisz przejść na pełną księgowość z powodu przekroczenia limitu przychodów, z pewnością obawiasz się skomplikowanej ewidencji i kar, które są nakładane za popełnianie błędów. Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, na czym polegają księgi rachunkowe i łatwiej zrozumiesz ich zalety oraz wynikające z ich prowadzenia obowiązki. Jeśli potrzebujesz porady lub specjalistów z doświadczeniem, którzy zadbają o nie dla ciebie – skontaktuj się z nami! Zobacz naszą pełną ofertę i zadbaj o to, by twoja firma rozwijała się w kierunku, w jakim chcesz.