Opodatkowanie umów cywilno-prawnych

Jeśli należysz do pracodawców, którzy zawierają umowy cywilno-prawne musisz odpowiednio je rozliczać. W zależności od wysokości wynagrodzenia, stosunku pracy czy rodzaju wykonywanych czynności, mogą zaistnieć zupełnie inne warunki opodatkowania. Prawidłowe opodatkowanie często przysparza kłopotów, dlatego nierzadko przedsiębiorcy sięgają po pomoc doświadczonych księgowych. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy chcesz rozliczyć umowy samodzielnie? Które przepisy zwierają najważniejsze informacje i jak je interpretować? Dowiedz się, jak rozliczać umowy cywilnoprawne i na co zwracać uwagę, by wykonać te czynności poprawnie.

Umowy cywilno-prawne, a zasady zatrudnienia

Zasady zawierania umów cywilno-prawnych są dokładnie określone w Kodeksie cywilnym i mają ścisły związek z warunkami, w jakich jest świadczona praca. Zamiast umowy o pracę mamy do czynienia z umową zlecenie i umowę o dzieło. Jakie są zasady zatrudnienia w obu przypadkach?

Umowa o zlecenie

Umowa zlecenie jest zawierana na czas określony, ze szczegółowym określeniem usługi lub produktu, jakie mają zostać wykonane. Co ważne, umowa na zlecenie może być, ale nie musi być odpłatna. W większości przypadków jest jednak płatna wedle ustalonych zasad. Czynności zawarte w porozumieniu muszą być wykonane przez zleceniobiorcę, przy czym dopuszczane jest wykonanie ich przez osobę trzecią. Umowa na zlecenie może być wypowiedziana w każdej chwili przez każdą ze stron. Powinna być zawarta w formie pisemnej i określać zawsze rodzaj umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia wysokość wynagrodzenia, charakterystykę pracy oraz informację o korzystaniu z praw autorskich.

  • Kodeks cywilny – umowy zlecenia – art. 734-751

Ten rodzaj umowy wiąże się z tym, że zleceniobiorca nie jest podporządkowany pracodawcy, nie ma ograniczeń w liczbie umów. Niestety ma on również ograniczone prawa takie jak brak urlopu, odpraw, chorobowego i nie obejmuje go minimalne wynagrodzenie. Pracę w ramach umowy na zlecenie może wykonywać osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest zawierana wtedy, gdy czynności dotyczą z góry określonego rezultatu i mają charakter jednorazowy. Ten rodzaj umowy może być zawarty pisemnie oraz ustnie, z zawarciem takich informacji jak strony umowy, przedmiot, charakter dzieła, czas wykonania i wynagrodzenie, sposób rozliczenia materiałów, ewentualna reklamacja i kwestia praw autorskich.

  • Kodeks cywilny – umowy o dzieło – art. 627-646

Co istotne, osoba przyjmująca wykonanie umowy o dzieło musi zrealizować go osobiście, odpowiadając jednak za czynności wykonane przez osoby trzecie. Ponosi również odpowiedzialność za ewentualne wady dzieła. Tutaj podobnie jak w przypadku umowy o zlecenie nie obowiązują urlopy ani świadczenia.

Umowy cywilno-prawne – zasady rozliczania

Rozliczanie umów cywilnoprawnych może być zrealizowane na kilka sposobów, w zależności m.in. od kwoty wynagrodzenia.

Jeśli kwota wynagrodzenia wynikająca z tytułu zawarcia umowy cywilno-prawnej nie przekracza 200 zł, możemy skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego wynoszącego 18%, który oblicza się od kwoty osiągniętego przychodu. Co istotne, poza progiem wynagrodzenia, istnieje ograniczenie pod katem zatrudnienia – zleceniobiorca nie może być pracownikiem zleceniodawcy (umowa o pracę).

Opodatkowanie umów cywilno-prawnych, w których wynagrodzenie przekracza 200 zł podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należy również wiedzieć o tym, że pod uwagę bierze się kwotę na umowie, nie wartość wypłaconego wynagrodzenia jeśli jest wypłacane w kilku częściach.

Jeszcze inna sytuacja pojawia się wtedy, gdy umowa cywilnoprawna uzależnia kwotę wynagrodzenia od ilości przepracowanych godzin. W tym przypadku również należy posłużyć się opodatkowaniem według zasad ogólnych, ponieważ w umowie nie jest podana konkretna kwota wynagrodzenia.

Rozliczanie umów cywilno-prawnych Warszawa

Rozliczanie umów cywilno-prawnych pomimo jasności przepisów, może przysporzyć wielu problemów, szczególnie jeśli powierzane czynności nie są standardowe i jasno regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli mają Państwo wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu – chętnie pomożemy wyjaśnić nieścisłości lub rozliczymy umowy cywilnoprawne z Państwa zleceniobiorcami i osobami wykonywującymi umowy o dzieło.